Naš kraj, naša ideja!

Podeli:

Lokalna fondacija LFP ponovo organizuje konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative na čitavoj teritoriji Pančeva. Verujemo da stanovnici svakog grada, naselja ili komšiluka najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju.

Imaš dodatna pitanja?

Proveri da li se odgovori na njih nalaze na našoj FAQ sekciji. Ukoliko ti treba dodatna pomoć, obrati nam se putem Kontakt stranice.

Inicijative koje podržavamo kroz ovaj program nisu tematski ograničene, mogu se realizovati u oblastima kao što su kultura, obrazovanje, umetnost, ravnopravnost, ljudska prava, unapređenje i zaštita životne sredine, javno zdravlje, informisanje zajednice, i sve druge koje kao važne odredi sama zajednica. Kroz inicijative se mogu realizovati različite aktivnosti. Evo nekoliko primera, a lista je ograničena samo maštom i kreativnošću predlagača: uređenje javnih prostora, online/offline događaji (u oblasti kulture, umetnosti, građanskog aktivizma, itd.), radionice, obuke, aktivnosti zagovaranja, izrada i objavljivanje publikacija, video i audio materijala i online sadržaja; prikupljanje mišljenja i stavova građana, organizacija sportskih aktivnosti, izrada alata i/ili umetničkih predmeta, i sve druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima konkursa i željenih rezultata predloženih inicijativa.

Ko može da se prijavi?

Lokalna fondacija Pančevo podržaće udruženja građana i neformalne grupe koje:

  • aktivno deluju na teritoriji Grada Pančeva – urbanim naseljima i/ili naseljenim mestima
  • pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženje)
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa. 

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 705.000,00 dinara, a maksimalni iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 60.000,00 do 120.000,00 dinara. 

Trajanje projekta

Vaš projekat može trajati do šest meseci. Vaše projektne aktivnosti mogu najranije krenuti sredinom septembra 2022. godine, po potpisivanju ugovora.

Ograničenja u korišćenju donacije

Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.

Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.

Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara koji možete preuzeti na ovoj stranici i pošaljite nam ga elektronski, na adresu: lokfonpa@gmail.com. Obavezno poruku u kojoj je aplikacija naslovite Naš kraj naša ideja – ime vaše inicijative. PRODUŽILI SMO ROK PRIJAVE! Sada prijave možete poslati najkasnije do 07. 07. 2022. godine do 23:59 časova.

Preporučene faze razvoja programa i odabir ideja:

Prvi korak

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak:

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 30. 06. 2022. godine u 23.59 časova! 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa apliciranjem, možete nam pisati na lokfonpa@gmail.com.  

Treći korak:

Nakon prijema predloga inicijative, Lokalna fondacija LFP proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak:

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za donacije. Članice i članovi Odbora za donacije (Odbor je nezavisan u radu, čine ga ljudi koji nisu direktno uključeni u rad Lokalne fondacije Pančevo) odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Odluka o izboru predloga inicijativa bića objavljena najkasnije 15. 08. 2022. godine.

Peti korak:

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo potpisati ugovor sa vama, uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije LFP,, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija LFP će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku. 

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

  • Važnost problema – da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da doprinese njegovom rešenju?
  • Nivo i način aktivnog uključenja zajednice – da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.
  • Dobrobit koju će zajednica imati od projekta – da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?
  • Nivo do kog je inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.
  • Povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta – da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi u skladu sa planiranim aktivnostima?

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative dolaze iz različitih delova grada (urbana naselja i naseljena mesta/sela), kao i one koje predlažu i sprovode nove i inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.